תנאי שימוש

תנאי שימוש והגבלות

מסמך תנאי שימוש זה מהווה הבסיס החוקי לגלישה, שימוש באתר ומהווה חוזה התקשרות המסדיר את היחסים עם כלל המשתמשים באתר. גלישה באתר ו/או ביצוע כל פעולות מכל סוג באתר, מהווה את הסכמת המשתמש/ת לקבל ולנהוג על פי הוראות מסמך זה על תנאיו, ללא סייג. אם אינך מסכים/מה לאיזה תנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש/ת לא לעשות כל שימוש באתר.

מטרת תקנון זה הינה להגדיר את תנאי השימוש באתר עו"ד ניקול חוגי והשירותים הניתנים בו. תוקף תנאי השימוש הינו מצטבר ולא לחילופין ותנאי השימוש יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את תחולת זה.

מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס לגברים ונשים כאחד. עמכן הסליחה.

  1. הגדרות

"משתמש"- כל מי שמבקר באתר ו/או במדיה החברתית (לרבות אך לא רק- פייסבוק, אינסטגרם, IN וכו') מכל מכשיר שהוא, בין אם נייח ובין אם נייד.

"תוכן", או "תכנים" – לרבות כל מידע מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי ולרבות טקסט, תמונה, קול, וידאו, בכל אמצעי מדיה ובכל מכשיר קצה, הקיימים היום ו/או שיהיו קיימים בעתיד ו/או כל שילוב שלהם לרבות כתבות, מאמרים, ידיעות, סקירות, נתונים, קבצים, עצות, ניתוחים, המלצות, הנחיות, הערכות וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה,תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל ולוגו.

  1. מבוא

("האתר")  www.noh-law.com מופעל על ידי עו"ד ניקול חוגי (להלן: "עו"ד ניקול חוגי"), בעצם קבלת התנאים והתניות אלה, הנך כפוף לתנאים וההתניות הללו.

עו"ד ניקול חוגי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי מסמך זה מעת לעת, לפי שיקול דעתה בהתאם לנסיבות העניין ,וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. השימוש באתר זה וכל הסכם קניה שבינך לבינינו יהיו כפופים לגרסה של התנאים וההתניות של עו"ד ניקול חוגי שתהיה בתוקף ביום שבו תבקר באתר. אנא בדוק את השינויים בתנאים ובהתניות מעת לעת.

כל הוראה במסגרת התנאים וההתניות של עו"ד ניקול חוגי תיחשב כהוראה נפרדת ובלתי תלויה בכל הוראה אחרת. אם הוראה כלשהי תיקבע כהוראה לא חוקית, בטלה או בלתי ניתנת לאכיפה באופן אחר כלשהו, הוראה זו תיחשב נפרדת מכל הוראה אחרת במסגרת התנאים והתניות אלה של עו"ד ניקול חוגי ולא תשפיע על היכולת לאכוף כל הוראה אחרת כאמור.

  1. שימוש באתר

הנך מתחייב כי אינך עושה שימוש באתר למטרה אחרת מזו לה נועד האתר, ובכלל זה שלא למטרות הנוגדות את החוק ואת הוראות מסמך זה.

נא לעיין בקפידה בתנאים והתניות אלה עבור האתר ("תנאים והתניות לשימוש באתר") לפני השימוש באתר ובכל תוכן של עו"ד ניקול חוגי באתרי הרשתות החברתיות, ובכלל זה בין היתר פייסבוק וכן אינסטגרם (יחד: "האתר"). התנאים וההתניות לשימוש באתר חלים על כל ביקור באתר או שימוש בו, וכן על כל התוכן (כפי שמוגדר להלן), המידע, ההמלצות, המאמרים והשירותים שניתנים לך באתר או באמצעותו. בעצם הגישה לאתר והשימוש בו, הנך מסכים לתנאים ולהתניות לשימוש באתר בכללותם, בנוסף על כל חוק או תקנה אחרים אשר חלים על האתר והאינטרנט. אם אינך מסכים לתנאים ולהתניות השימוש באתר, עליך לעזוב מיד את האתר.

  1. תוכן באתר

כל התוכן שמקודם או מוצר באתר, ובכלל זה בין היתר: סמלי לוגו, סמלילים, סימנים מסחריים, מלל, גרפיקה, צילומים, תמונות, תמונות נעות, שמע, איורים ותוכנה, סיסמאות ("תוכן") שייך לעו"ד ניקול חוגי. כל רכיבי האתר, ובכלל זה בין היתר: העיצוב הכללי והתוכן, עשויים להיות מוגנים בזכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות של בסיס נתונים, סימנים מסחריים וחוקים אחרים בקשר עם זכויות קניין רוחני. למעט כפי שמותר במפורש על פי הסכם זה, או כל הסכם אחר עם עו"ד ניקול חוגי, לא ניתן להעתיק או לשדר מחדש בכל דרך שהיא כל חלק או רכיב של האתר או של התוכן שבו. האתר, התוכן שבו וכל הזכויות בקשר אליהם יישארו רכושה הבלעדי של עו"ד ניקול חוגי, אלא אם כן הוסכם אחרת באופן מפורש. כל הזכויות הנ"ל שמורות.

  1. זכויות יוצרים וסימנים מסחריים

כל תוכן המצוי באתר, לרבות מלל, תמונות, גרפיקה ,קבצי קול, קבצי אנימציה, קבצי וידאו ואופן ארגונם באתר האינטרנט של עו"ד ניקול חוגי, כפופים כולם לזכויות יוצרים והגנות אחרות של קניין רוחני ופרטיות. כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובתוכן האתר, לרבות העיצוב, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סודות מסחריים, סימני מסחר וסימני שירות, זכויות יוצרים, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, שמות מסחריים, מידע טכני וכל זכות מקבילה או נגזרת לכל אחד מן האמורים לעיל – הינם של עו"ד ניקול חוגי בלבד. אין להשתמש על-ידך או באמצעות ו/או בשיתוף צד שלישי או לשנות את החומרים או חלקם, ואין להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להעניק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, להעביר או למכור את התוכן או חלקו. ואין לעשות שימוש חוזר בתוכן ללא קבלת הסכמת עו"ד ניקול חוגי מראש.

למען הסר ספק, האחריות על כל תוכן אשר יופק באמצעות עו"ד ניקול חוגי, בכל צורה ו/או פורמט ו/או פלטפורמה שהיא, תהיינה על אחריות המשתמש בלבד. עו"ד ניקול חוגי איננה מבצעת בדיקה לתוכן המופק ו/או ניתוח לאופי ההזמנה ולזכויות הנגזרות ממנה ו/או כל בחינה אחרת לתוכן הנשלח להדפסה על ידה, וכל טענה ו/או תביעה כנגד שימוש מפר בזכויות מסחריות ו/או זכויות יוצרים תהיינה על אחריות המשתמש בלבד.

  1. קישורים לצד שלישי

לנוחותך ועל מנת לשפר את השימוש באתר, ניתן לכלול בו מעת לעת קישורים לאתרי אינטרנט שבבעלות ובשליטת צד שלישי. קישורים אלה מעבירים אותך אל מחוץ לשירות של עו"ד ניקול ומחוץ לאתר, והם לא נמצאים בשליטת עו"ד ניקול חוגי. קישורים אלה כוללים קישורים לשותפים שעשויים להשתמש בסימנים המסחריים במסגרת הסכם מיתוג משותף. אתרי האינטרנט שעשויים להיות מקושרים כוללים תנאים והתניות וכן מדיניות הגנת פרטיות נפרדים משלהם. עו"ד ניקול חוגי אינה אחראית ולא תישא בכל חבות בגין התוכן והפעילויות באתרי אינטרנט אלה. לכן, הנך מבקר משתמש באתרי אינטרנט אלה באחריותך הבלעדית.

שים לב כי אתרי אינטרנט אחרים אלה עשויים לשלוח קבצי cookies משלהם למשתמשים, לאסוף נתונים או לבקש מידע אישי, ולכן אנו מציעים לך לבדוק את תנאי השימוש ו/או מדיניות הגנת הפרטיות באתרי אינטרנט אלה לפני שתשתמש בהם.

  1. אחריות וחבות

האתר והתוכן ניתנים ללא תשלום, כמות שהם וללא אחריות מכל סוג שהוא. המידע באתר נועד לידיעה כללית בלבד ואינו מהווה מתן ייעוץ.

באתר מאמצים רבים כדי לספק לך חווית שימוש איכותית ובטוחה. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת. עו"ד ניקול חוגי רשאית להתיר או לאסור את גישתך לאתר בכל זמן על פי שיקול דעתה הבלעדי ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן וללא מתן הודעה. האתר ותוכנו ניתנים לשימוש כמות שהם as-is .עו"ד ניקול חוגי רשאית לשנות ו/או למחוק כל תוכן באתר, הן אם מדובר בתוכן של האתר עצמו והן אם מדובר בתוכן שהועלה לאתר על-ידי משתמשים אחרי.

עו"ד ניקול חוגי אינה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל שינוי, הפסקה זמנית או הפסקה לצמיתות של פעילות האתר, השירותים המוצעים בו ו/או תוכנו.

אף על-פי שעו"ד ניקול חוגי עושה את כל המאמצים כדי להציג באתר מידע מדויק ומהימן ככל שניתן, היא אינה נותנת כל מצג או אחריות לפיהם המידע ו/או כל חומר הכלול באתר הוא מדויק, שלם או עדכני, או שהאתר או השרת שבאמצעותו האתר זמין אינם מכילים וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים כלשהם.

כמו כן, עו"ד ניקול חוגי לא תספק תשתית מחשוב או תקשורת ספציפיות. לפיכך, אין באפשרות עו"ד ניקול חוגי לתת כל מצג או אחריות כי האתר יהיה זמין ללא הפרעה וללא שגיאות. אין באפשרות עו"ד ניקול חוגי לתת כל מצג או אחריות בקשר לשימוש בתוכן באתר, בכל הקשור לנכונותו, דיוקו, הלימותו, שימושיותו, עיתיותו, מהימנותו או בכל אופן אחר, בכל מקרה במידה המרבית המותרת על פי החוק החל.

עו"ד ניקול חוגי אינה ולא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לזמינות, אמיתות, מהימנות ו/או מידת הדיוק של התוכן המופיע באתר ולא תהא אחראית ולא תחויב בתשלום פיצוי ו/או סעד בגין כל נזק, ישיר ו/או עקיף, אשר עלול להיגרם משימושך באתר ו/או הסתמכותך על מידע זה או אחר המצוי בו, ושימוש זה נעשה על אחריותך בלבד

 

  1. שימוש לרעה באתר

נאסר עליך להשתמש באתר כדי לפרסם או להעביר כל תוכן משתמש (כפי שהוגדר למטה) אשר מפר או עלול להפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי או שהוא מאיים, כוזב, מטעה, מתסיס, משמיץ, פולש לפרטיות, גס, פורנוגרפי, פוגעני, מפלה, לא חוקי או שעלול להוות או לעודד התנהגות שנחשבת לעבירה פלילית, הפרה של זכויות של צד כלשהו או שעלול באופן אחר לגרום לחבות על פי הדין האזרחי או להפרה של חוק כלשהו. עו"ד ניקול חוגי עשויה למנוע ממך גישה לאתר בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכלל זה במצבים שבהם עו"ד ניקול חוגי סבורה כי השימוש שלך באתר מפר תנאי כלשהו מהתנאים וההתניות לגבי שימוש באתר ו/או חוקים חלים.

כמו כן נאסר עליך להשתמש באתר לשם פרסום או כל הצעה מסחרית שהיא.

אינך רשאי לנסות ולגשת באופן בלתי-מורשה לחלק כלשהו של תכונה של האתר או לכל מערכת המקושרת לאתר באמצעות פריצה, כריית סיסמאות או בכל דרך אחרת שאינה לגיטימית או שאינה מורשית.

המשתמש מודע ומאשר כי הינו אחראי בצורה ישירה לכל טענה ו/או תביעה כנגד עו"ד ניקול חוגי, בשל עשיית שימוש אסור ומפר ביצירה העונה על הגדרת יצירה המוגנת בזכויות יוצרים ו/או יצירת עותק מפר מיצירה כאמור ו/או כל הפרת זכות בלעדית הנתונה לבעל זכויות היוצרים, באמצעות עו"ד ניקול חוגי. המשתמש יישא באחריות המלאה ובלעדית בגין הפרת זכות יוצרים כאמור ולא תעמוד לו כל טענה ו/או דרישה ו/או קובלנה כנגד עו"ד ניקול חוגי.

  1. איך לפנות אלינו

אם יש לך שאלה או הערה כלשהי לגבי האתר או לגבי התנאים וההתניות של עו"ד ניקול חוגי, או אם תרצה להעביר אלינו תלונה כלשהי, אנא פנה אלינו באמצעות צור קשר.

  1. החוק החל וסמכות השיפוט

התנאים וההתניות של עו"ד ניקול חוגי יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל.

כל חילוקי דעות שעשויים לנבוע במסגרת התנאים וההתניות האלה יהיו נתונים באופן בלעדי לסמכות השיפוט של בתי המשפט במחוז מרכז והכל בכפוף להוראות כל דין.

אין בתנאים והגבלות אלה כדי לגרוע מהוראת כל דין בישראל.